Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Ing. Stanislav Douša – FOXREALITY, se sídlem Krušnohorská 866/2, 360 10 Karlovy Vary, IČ 73695343

Ing. Stanislav Douša – FOXREALITY, se sídlem Krušnohorská 866/2, 360 10 Karlovy Vary, IČ 73695343 jakožto správce osobních údajů tímto informuje o základních zásadách a principech zpracování osobních údajů. Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy, které mají za cíl zajistit vysokou bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:
Ing. Stanislav Douša – FOXREALITY shromažďuje, zpracovává a uchovává pouze osobní údaje za podmínek
a v mezích stanovených platnou právní úpravou za účelem:

  • Plné moci k prodeji, pronájmu nemovitostí.
  • Smlouvy o Zprostředkování prodeje, pronájmu nemovitostí.
  • Objednávky ke zpracování podkladů k vyhotovení Průkazu energetické náročnosti
  • Objednávky ke zpracování ceny nemovitostí pro potřeby dědického řízení.
  • Bezhotovostní úhrada kupní ceny, nájemní ceny.
  • Zpracování nájemní smlouvy, kupní smlouvy a návrhu na vklad pro příslušný Katastrální úřad.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 406/2000 Sb., Energetický zákon.
Doba zpracování:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně po dobu ukončení obchodu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (Skartační zákon – 10 let).
Rozsah (kategorie) zpracovávaných údajů:
Zpracování se týká osobních údajů, které správce od subjektu údajů získá. Jedná se zejména o identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, emailová adresa, číslo účtu).
Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů:
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech,
a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení. V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatřeních. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Zpracování provádí pouze správce Ing. Stanislav Douša – FOXREALITY přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele, a to zejména: Oekoplan Czech Republic s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, notářům a příslušným Katastrálním úřadům. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám,
ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné
v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné
pro ochranu práv správce (např. soud). Správce na základě zákonného oprávnění rovněž sdílí osobní údaje s příslušnými orgány daňové správy. Na základě souhlasu subjektu údajů může správce rovněž sdílet osobní údaje s jinými subjekty.
Práva subjektu údajů:
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná platnou právní legislativou. Především má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Rovněž má subjekt údajů právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů.
K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím e-mailu foxreality@seznam.cz nebo poštou na adrese Ing. Stanislav Douša, Krušnohorská 866/2, 360 10 Karlovy Vary. Výše uvedenými způsoby je možné
se v relevantních případech Ing. Stanislav Douša - FOXREALITY obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby
se mohou subjekty údajů na Ing. Stanislav Douša - FOXREALITY obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Copyright © 2012 FOX REALITY       Telefon: +420 776 206 420       Email: foxreality@seznam.cz
tvorba www stránek People For Net a.s., vyrobeno v systému RK-stránky.cz